لطفا صبر کنید...

مراحل اجرای سیستم

مرحله اول بستن قالب تخت زیرین دال

مرحله اول

بستن قالب تخت زیرین دال

مرحله دوم اجرای شبکه آرماتور پایینی دال

مرحله دوم

اجرای شبکه آرماتور پایینی دال

مرحله سوم جایگذاری قالب های یوبوت

مرحله سوم

جایگذاری قالب های یوبوت

مرحله چهارم اجرای شبکه آرماتور بالایی دال

مرحله چهارم

اجرای شبکه آرماتور بالایی دال

مرحله پنجم بتن ریزی

مرحله پنجم

بتن ریزی

مرحله ششم بازکردن قالب های زیرین

مرحله ششم

بازکردن قالب های زیرین

آپلود نقشه
نقشه خود را از طریق این فرم برای پاویون ارسال کنید.