لطفا صبر کنید...

خدمات پاویونخدمات رایگان پاویون

بررســی نقشـــه

بررسی نقشه معماری سازه و امکان سنجی استفاده از تکنولوژی دال مجوف یوبوت پاویون

جانمــایی ستـونها

جانمــایی دیوارهای برشـــی و سـتونها و بازشــــوها بر اسـاس قابلیت های دال یوبـوت

تخــمین مقــادیـر

تخمـــین مقـادیـــــر بتــن و میلگــرد مصــــرفـی ســازه قبــــل از محاســــبات سـازه


خدمات اجرای اسکلت های بتنی

شرکت پاویون آمادگی اجرای انواع اسکلت بتنی سازه های مختلف توسط اکیپ های اجرایی مجرب را دارد

خدمات ارائه شده پس از عقد قرارداد

تامــین قالــب های یـوبـــوت پاویــــون

طراحی و محاسبات دقیق سازه و ارائه دفترچه محاسبات

پیگری نقشه ها و گرفتن تاییدیه های لازم در نهاد های مربوطه

آمـــوزش اکیپ اجـــرایی ســــازه

نظارت عالیه بر اجـــرای سازه

آپلود نقشه
نقشه خود را از طریق این فرم برای پاویون ارسال کنید.