لطفا صبر کنید...

پروژه هاشماره: 1
نام پروژه: صدرا
کاربری: مسکونی
محل احداث: همدان - بلوار بعثت
متراژ: 10000 مترمربع
بزرگترین دهانه: 13/5 متر
نظارت - اجرا - تامین قالب یوبوت
شماره: 2
نام پروژه: نجفی
کاربری: پارکینگ
محل احداث: همدان - سعیدیه
متراژ: 8000 مترمربع
بزرگترین دهانه: 11 متر
طراحی - نظارت - تامین قالب یوبوت
شماره: 3
نام پروژه: پردیس
کاربری: تجاری
محل احداث: کردستان- دیوان دره
متراژ: 8000 مترمربع
بزرگترین دهانه: 12 متر
طراحی - نظارت - تامین قالب یوبوت
شماره: 4
نام پروژه: نور نژاد
کاربری: مسکونی
محل احداث: همدان-بلوار مصیب مجیدی
متراژ: 4000 مترمربع
بزرگترین دهانه: 11/6 متر
طراحی - نظارت - تامین قالب یوبوت
شماره: 5
نام پروژه: دانشخواه
کاربری: مسکونی
محل احداث: همدان- سعیدیه شمالی
متراژ: 2100 مترمربع
بزرگترین دهانه: 12/15 متر
طراحی - نظارت - تامین قالب یوبوت
آپلود نقشه
نقشه خود را از طریق این فرم برای پاویون ارسال کنید.