لطفا صبر کنید...

برآورد و محاسباتمقادیر بتن و میلگرد مصرفی دال یوبوت

  • حجم بتن و میلگرد مصرفی به ازای هر متر مربع زیر بنا در نظر گرفته شده است که شامل سقف، دیوار برشی ، فونداسیون و ستون ها می باشد.
  • در صورتی که دهانه ها و یا تعداد طبقات پروژهای بیشتر و یا کمتر از تعداد مندرج در جدول بود می بایست ارقام جدید را با میانگین گیری از اعداد دیگر استخراج شود.
  • در صورتی که سازه نیاز به دیوار حائل داشته باشد واز آن صرفا جهت مقاومت در مقابل نیروی خاک بهره گیری شود میبایست حجم بتن و میلگرد مصرفی آن به ارقام جدول اضافه گردد ولی اگر از دیوار حائل جهت تغییر در تراز پایه ی زلزله نیز استفاده شود و شرایط پروژه این امکان را محیا کند نیازی به اضافه شدن ارقام جدول نیست.
  • منظم بودن پلان معماری و نوع مناسب خاک و جانمایی مناسب بازشوها، جانمایی درست ستونها، جانمایی مناسب دیواربرشی طبقات و نسبت مناسب طول به عرض دهانه ها و مصالح سبک و مناسب همگی از عواملی هستند که در کاهش حجم بتن و میلگرد مصرفی سازه حتی نسبت به ارقام اعلام شده در جدول فوق تاثیر گذار است.

مقادیر میلگرد بر حسب کیلوگرم به ازای هر متر بربع زیربنای نقشه معماری می باشد. مقادیر بتن بر حسب متر مکعب به ازای هر متر بربع زیربنای نقشه معماری می باشد.
پروژه های مسکونی
دهانه m ضخامت cm وزن دال kg/m2 مصرف مصالح تعداد طبقات
6 8 10 12 14
5 20 370 بتن 0/35 0/38 0/41 0/42 0/45
میلگرد 36 39 43 46 48
7 24 430 بتن 0/38 0/42 0/45 0/48 0/5
میلگرد 39 43 46 49 51
9 28 500 بتن 0/42 0/45 0/5 0/53 0/55
میلگرد 43 46 49 51 54
11 33 600 بتن 0/54 0/48 0/51 0/55 0/57
میلگرد 46 49 51 54 57
13 38 690 بتن 0/48 0/5 0/53 0/56 0/58
میلگرد 49 51 54 57 60
پروژه های تجاری
دهانه m ضخامت cm وزن دال kg/m2 مصرف مصالح تعداد طبقات
6 8 10 12 14
5 20 370 بتن 0/36 0/4 0/42 0/45 0/48
میلگرد 39 43 46 49 51
7 26 480 بتن 0/41 0/45 0/48 0/5 0/52
میلگرد 43 46 49 51 54
9 30 540 بتن 0/45 0/48 0/52 0/55 0/57
میلگرد 46 49 51 54 57
11 38 690 بتن 0/48 0/5 0/53 0/56 0/58
میلگرد 49 51 54 57 60
13 42 790 بتن 0/49 0/51 0/54 0/57 0/59
میلگرد 51 54 57 60 63

آپلود نقشه
نقشه خود را از طریق این فرم برای پاویون ارسال کنید.